Het eerste buitenhuis dat in Westenschouwen verscheen was het hierboven afgebeelde jachthuis De Houtsnip, waarover later meer.

De eerste zomerhuizen in Westenschouwen 1918-1943 door Edzard F.G.M. Gelderman


Aan het begin van de twintigste eeuw was Westenschouwen nog vrijwel - om in bijbelse termen te spreken - ‘woest en ledig’.
De oude glorie van de gelijknamige havenplaats was al lang vervlogen.
De haven, van waaruit haring werd gevangen en handel werd gedreven met de Oostzeelanden, Engeland, Schotland, Frankrijk en Spanje, verzandde rond het eind van de 15e eeuw.
De handeldrijvende inwoners vertrokken om elders hun geluk te beproeven, de huizen en de kerk werden van lieverlee afgebroken, de kerktoren tot slot in 1845. Een klein aantal inwoners,
boeren en arbeiders, resteerde. In 1816 werd de zelfstandige gemeente Westenschouwen wegens zijn geringe omvang samengevoegd met de gemeente Burgh. Rond 1900 bestond de bebouwing van Westenschouwen in hoofdzaak uit boerderijen:
Hoeve Duinoord aan de Steenweg, Toledo’s hoeve aan de Westenschouwenseweg, Van Zuijenshoeve en de hoeve Abelen aan de Lageweg.
Op het ‘groentje’ bevonden zich het oude rechthuis, dat in 1805 door het Armbestuur van Westenschouwen van de ambachtsheer mr. W.C. de Crane was gekocht, en een aantal andere antieke huisjes. Om het minuscule Westenschouwen heen lagen in het begin van de 20e eeuw slechts landbouwgrond en de overweldigende natuur van de duinen, het strand en de zee.  
Wie had daar oog voor en zou er willen verblijven? De locale bewoners zagen er vooral een agrarische bron van inkomsten in  en zullen er met ontzag God- en zeevrezend mee hebben geleefd. 

Nieuwe tijden :

Rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw deed zich in Europa een ontwikkeling voor die ertoe leidde dat de mens zich meer en meer bewust werd, van de natuur om zich heen en van de betekenis daarvan voor zijn dagelijks leven.
Meer en meer koesterde men een ideaalbeeld van het gezonde buitenleven.
Aandacht voor de schoonheid en weldadige rust van de stille natuur groeide vooral aan het einde van de 19e eeuw, zoals de historica Ileen Montijn beschrijft in haar boek Naar Buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw uit 2002.
In vroeger tijden kon vooral een select gezelschap zich permitteren de natuur in te trekken door op jacht te gaan of met een rijtuigje wat te gaan spelevaren.
Gefortuneerden bouwden vooral in de 17e en 18e eeuw fraaie buitenplaatsen voor ‘s-zomers verblijf en richtten elegante tuinen in buiten de stad. Op Schouwen is Schuddebeurs een goed voorbeeld: het Arkadië van Zierikzee. Nu ontstond in steeds bredere kring een verlangen de drukte en benauwdheid van de stad te ontvluchten en naar buiten te gaan, de rust en de stilte van het platteland op te zoeken.
Meer en meer realiseerde men zich dat het leven in de drukke en vaak onhygiënische stad, opgesloten als deze lag in zijn nutteloos geworden stadswallen, slecht was voor de gezondheid. Het leven in de stad was gejaagd, oppervlakkig en moreel riskant. Het was nodig eruit te trekken, de frisse lucht in. De nutteloos geworden stadsmuren werden geslecht en de stadwallen werden tot frisse, groene stadsparken omgevormd. Deze parken kregen nieuwe namen, zoals in Zierikzee: het Slingerbos en de Wandeling. Degene die het zich kon veroorloven trok ook verder naar buiten om in de natuur te gaan wonen. Deze tendens leidde ook tot veranderingen van wooncultuur. In de natuur gelegen villawijken en tuindorpen werden ontworpen.

Landelijk gelegen buitenhuizen verrezen her en der. Zo ook in Westenschouwen.
De trek naar buiten werd door toenemende mobiliteit ook steeds gemakkelijker. De trein, de tram, de omnibus, ook vanaf ongeveer 1867 de fiets en vervolgens vanaf rond 1900 de auto maakten het buitengebied voor steeds meer mensen bereikbaar. De auto verscheen rond de eeuwwisseling op het eiland. In 1915 werd door de Rotterdamse Tramweg Maatschappij (R.T.M.) een tramlijn tot aan Burgh ingericht en in 1933 kwam er zelfs een vliegverbinding Rotterdam-Haamstede-Vlissingen-Knokke-Heyst tot stand. Bezoekers kwamen er in steeds groter getale.
In Zierikzee werd in 1895 de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer opgericht die zich ten doel stelde toeristen naar het eiland te trekken en hen de ogen te openen voor de schoonheid van de bollenvelden bij Haamstede en de duinen van Westenschouwen.
Fietstochten werden georganiseerd naar de Westhoek.De liefde voor het buitenleven werd ook versterkt door de toenemende aandacht voor de zorg waarmee men met de natuur diende om te gaan. Rond 1900 was naast een ‘biologisch reveil’ en de toeristische ontdekking ook de belangstelling voor de volkscultuur groeiende voor dorpen, oude boerderijen en klederdrachten.

Een reeks van publicaties verscheen over het Nederlandse natuur-, landschaps- en stedenschoon. Hiermee nam ook de belangstelling voor een nieuwe manier van leven toe met oog voor ambachtelijke authenticiteit en hang naar de natuur. Dit kwam tot uiting in een nieuwe vormentaal, de Jugendstil of art nouveau, die werd gekenmerkt door een optimistisch wereldbeeld en geloof in de toekomst, een voorliefde voor het gebruik van nieuwe, moderne technieken (in de architectuur bijvoorbeeld grote glasoppervlakken), een afkeer van symmetrie en een voorkeur voor een aan de natuur ontleende ornamentiek, waarbij bloem- en vogelmotieven domineren.
In Engeland ontstond aan het eind van de 19e eeuw, de zogenaamde 'Arts and Crafts movement'. Deze beweging, door John Ruskin en later vooral door William Morris gepropageerd, wilde een hervorming bewerkstelligen door weer over te gaan op ambachtelijke vervaardiging. De ‘back to the basics’ ideeën van de Arts en Craftsbeweging werden overgenomen op het Europese continent en in Amerika en beïnvloedden ook een op natuurlijkheid afgestemde smaak en wooncultuur, die in toenemende mate aandacht kreeg. In Engeland verschenen invloedrijke beroemd geworden tijdschriften The Studio en Countrylife. In Nederland vielen de berichten over de artistieke vernieuwingen en de bloei van de landhuisbouw in Engeland in goede aarde. In 1898 werd een Arts & Crafts winkel in Den Haag geopend. In 1902 verwierf de stoffen- en couturezaak Metz & Co te Amsterdam het recht om in Nederland de Engelse firma Liberty te vertegenwoordigen. De Nederlanders, vanouds meer georiënteerd op Frankrijk en Duitsland, neigden steeds meer naar de zoveel meer ontspannen, vlottere Engelse easy way of life. In Nederland verschenen in dezelfde geest tijdschriften als Buiten. Geïllustreerd Weekblad aan het Buitenleven gewijd (1907), Het Landhuis (1932-1939) en Het Huis (1903), waarin onder meer veel aandacht werd besteed aan vooral landelijke architectuur. Huizen omgeven door de ongerepte natuur, bedoeld als ‘refugium’, verblijf voor de jacht en als zomerverblijf. Men werd steeds meer geïnteresseerd in de oude, oorspronkelijke boerderijvormen. In het tijdschrift Buiten werd vanaf het begin ook over cottages gesproken: het Engelse voorbeeld van eenvoudige romantisch in de vrije natuur gelegen kleine buitenhuisjes. Huizen van een inheems-landelijk type. De Nederlandse architect Herman van der Kloot Meyburg (1875-1961) pleitte ervoor dat ‘men zich zou moeten laten inspireren en in onze landhuizen die rust, dat stemmingsvolle en bekoorlijke leggen dat deze primitieve boerenwoningen zo aantrekkelijk maakt.’ In de loop der tijd werden zomerhuizen populairder. Over het algemeen waren de buitenhuizen relatief sober, eenvoudiger en goedkoper van opzet en minder comfortabel dan het woonhuis. Men verbleef er immers alleen ‘s-zomers, dan is men veel buiten. Lichtheid, openheid, ruimte en verbinding met de vrije natuur waren kernwoorden.